«فرم و نقدِ» مسعود فراستی متولّد شد!

1,492

ما برای تغییر آمده ایم؛ اهل تفسیر نیستیم.