سامانه جامع روستایی- مهدی قمری- 15 مهرماه 1398

46

آقای قمری با هدف هوشمندسازی روستاها سامانه ای را طراحی کرده که خدمات مختلفی از قبیل : اقامت و گردشگری، فروش صنایع دستی و همچنین حمل و نقل در حوزه روستایی را به کاربران ارائه میدهند. آقا مهدی برای توسعه سامانه خودش نیاز به 3 میلیارد سرمایه دارد

میدون
میدون 610 دنبال کننده