رهبر معنوی القاعده: مباح دانستن خون عوام شیعه اشتباه است

306

ابو محمد مقدسی رهبر معنوی القاعده و داعش در مورد تکفیر شیعیان می گوید: مباح دانستن خون مردم عادی شیعه خطا و اشتباه است