از قم با ناامیدی!!! برای آموزش حسابداری به تهران می آمدم تا اینکه ...

171

حتمآ ببینید!!! داستان حسابدار شدن این آقا را به همه توصیه می کنم .