سونوگرافی چهار بعدی / مرکز تصویربرداری دکتر شاکری

692

سونوگرافی چهار بعدی روشی است برای بازتولید تصویر جنین داخل رحم شما. در این اسکن برای خلق تصویر از امواج صوتی استفاده می شود. در سونوگرافی سه بعدی می توانید تصویر سه بعدی جنین خود را ببینید. اما در سونوگرافی چهار بعدی این تجربه یک مرحله پیش می رود. جلوه ای ایجاد می کند که شبیه دیدن یک ویدئوی زنده است. با استفاده از این تکنولوژی می توانید ببینید که جنین شما در همان لحظه در داخل رحم شما چه کار می کند. در واقع، اگر جنین در آن لحظه خاص در حال خمیازه کشیدن یا لبخند زدن باشد می توانید او را ببینید.