یاران آمریکا در روابط اقتصادی خود از آمریکا فاصله گرفته اند ( زیر نویس انگلیسی)

1,034