بهترین گل های آرسنال برابر وستهام

181
گل هایی که در اَپتون پارک(استادیوم وستهام) به ثمر رسیده
pixel