سریال کره ای کیمیاگر (قسمت دوم)

7,345

سریال کره ای کیمیاگر به ترسیم مناسبات درونی جامعه کاپیتالیستی می پردازد که در آن مالکیت خصوصی مطرح است و وارثان برای جانشینی در دستیابی به این مالکیت، با طمه ورزی به یکدیگر چنگ و دندان نشان داده و توطئه می چینند. مؤلفه های سریال کیمیاگر (میداس) 1- کاپیتالیسم و سرمایه گرایی 2- اصالت سود و پول 3- منطقه گرایی اقتصادی و رقابت ژئواکونومیک 4- شفافیت اقتصادی و مطالبه عدالت 5- طبقه اشرافیت در جای خود و...

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده