مروری بر کنترلر ورا

263

این فیلم مرور کلی بر برنامه کاربری کنترلر ورا می باشد که کلیات کار با کنترلر ورا در این فیلم آموزش داده می شود