چکیده سخنان علی فخار در اولین جلسه نشست گفتمان بازی

176

نشست گفتمان بازی با موضوع «جایگاه و اقتصاد رسانه‌های تخصصی بازی‌های ویدیویی در ایران»

pixel