تاثیر خوب علفکش فوکوس در کنترل علف های هرز باریک برگ ذرت رقم BK-74

161
️تــوجـــه: علــفــکـــش فوکـــوس بـه صــورت نرمــال در مـزارع ذرت قــابل استفــاده نمی باشد، زیرا گیاهان خانـواده ی گراس ها (گرامینه) را از بیـــن مـــی برد. ولــی ایـــن رقــــم از بــذر ذرت BK-74 شـــرکت جوین از نوع CTM (Cycloxydim Tolerant Maize) میباشد و نسبت به علفکشی فـــوکوس مقــاومت دارد. و علفکش فوکوس بدون هیچ تاثیری بر این رقم ذرت قـــادر به کنتــرل علف های هرز باریــک بــرگ در مـــزرعه ذرت می باشــد. و برخلاف علفکش هایی مثل نیکوسولفورون هیچ محدودیتی برای کشتهای بعدی ندارد.
pixel