بازدید سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی از دانشکده فنی دختران اطهر اراک

133
بازدید سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی و کارگروه نظارت و ارزیابی استان از دانشکده فنی و حرفه ای اطهر دختران اراک
pixel