همایش شیرخوارگان حسینی در تهران

918
همزمان با اولین جمعه ماه محرم، ۱۵ شهریور ماه، مراسم شیرخوارگان حسینی (ع) در استادیوم صدهزار نفری آزادی برگزار شد.
pixel