نام ایران همیشه ایران بوده

759
بخش بزرگ ایران بزرگ درایران امروزی بوده و نام ایران همیشه ایران بوده از چند هزار سال پیش حتی پیش از هخامنشیان تا کنون. سرزمین مقدس اهورایی ایران شامل ایران کنونی و افغانستان (خراسان بزرگ) و تاجیکستان و حتی بیشتر بوده است. نا ایران مقدس و جاوید است و ما ایران را می پرستیم شارلکن (شارل پنجم) (1558-1519م) پادشاه پادشاه اسپانیا، اتریش و هلند، شاه اسماعیل صفوی را «شاهنشاه ایران، برادر و بهترین دوست ما» می نامد در اسکناس های قاجار در اسناد دولت زندیه افشاریه و صفویه ایران ایران بوده حتی از دو هزار سال پیش هم سن
safavi1374 13 دنبال کننده
pixel