بیانات رهبرانقلاب در ابتدای درس خارج فقه درباره وظیفه‌ی ثروتمندان

43
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.6 هزار دنبال کننده