طراحی سوخته تیری که به سنگ خورد

3,613

حکایت توطئه ای از کاخ سفید تدارک دیده شده که باز هم با بصیرت مردم نقش بر آب شد