دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 50

30

شماره پنجاه-1398/01/19 در برنامه شماره پنجاهم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درخصوص حق بیمۀ سال1398 و ضرایب مربوط متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi