گفتار 15 ”ملاقات“

54
لقاء جانها…ای ساقی باده روحانی…و گفتار ”گنجواره هایی دیگر”
pixel