بیژن زنگنه، وزیر نفت:افشا کردن نقشه هایمان در برابر تحریم هنر نیست، ضرر است.

132

بیژن زنگنه، وزیر نفت:افشا کردن نقشه هایمان در برابر تحریم هنر نیست، ضرر است. امروز من شخصا آسیب می بینم، اما ملت ایران سرافراز می ماند.