پزشکی در آینده

139

تراشه ای برای تزریق دی ان ای در بدن برای بهبود زخم پژوهشی از دانشگاه اوهایو برای ترمیم زخم