شاد زیستن مکان ندارد

513

آدم ها میتونن تو هر شرایطی لحظات شاد برای خودشون خلق کنن مخصوصا هنگام کار مخصوصا کاری که عاشقش باشی