توانبخشی شناختی مبنی بر کامپیوتر

191

طراحی و ساخت بازی تفاوت ها، این بازی که توسط تیم توسعه فناوری های شناختی مرکز توانبخشی وصال در حال توسعه می باشد و در دو بستر موبایل و کامپیوتر جهت بهبود عملکردهای شناختی طراحی شده است.

pixel