از ورامین آمدم و پس از ۱۰ جلسه آموزش حسابداری شاغل شدم

351

پس از دشواری آسانیست ناچار !!!حکایت حسابدار شدن این جوان را حتما ببینید.

pixel