فرمت دهی متن در HTML - تگ های متن در HTML - تگ heading - تگ p در HTML

9
در این بخش، با فرمت دهی متن در HTML آشنا می شویم. سپس تگ heading در html را تعریف می کنیم. همچنین به آموزش تگ p در html می پردازیم. در انتها تگ های قالب بندی متن در html را بررسی می کنیم.
pixel