عملکرد یکساله معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه اقتصاد مقاومتی

81

خلاصه ای از عملکرد یکساله معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه اقتصاد مقاومتی- از مرداد 1396 تا شهریور1397