ماجرای تکان دهنده شهید فرانسوی عملیات مرصاد

571

شهید کمال کورسل شهیدی که خانواده اش چندین سال پس از اتمام جنگ بر سر مزارش با وی دیدار کردند.

تیتریک
تیتریک 13 دنبال کننده