مصاحبه با هادی فرنود موسس کاموا در حاشیه همسو

223

مصاحبه با هادی فرنود موسس سایت کاموا و موسس همفکر در کشور آقای فرنود نظر خود را در رابطه با رویداد همسو و رویدادهای مشابه بیان میکنند

تی وی ناب
تی وی ناب 333 دنبال کننده