مشاغل خانگی و هنر میناکاری

541

مشاغل خانگی می تواند باعث رشد جامعه و توصعه اقتصادی گردد. بانوان هنرمند با توجه به ظرفیت بالای هنری و صنایع دستی ایرانی می توانند بصورت مستقل در منزل کارکرده و درآمد کسب نمایند. هنر میناکاری یکی از مشاغل خانگی مورد توجه بسیاری از بانوان می باشد. بازار مینا BazareMina.ir