چکناواریان: به نفع سیل زدگان لرستان کنسرتی را رهبری می کنم

881

لوریس چکناواریان: به نفع سیل زدگان لرستان کنسرتی را رهبری می کنم