دعوت مدیر انجمن بین المللی زیبایی زنان از دکتر خلیلی

361

آقای دکتر Matt stefanelli، جراح پلاستیک فرانسوی هستند که فعالیت اصلی ایشان در زمینه جراحی های ترمیمی ناحیه ژنیتال و باتک است. همچنین ایشان مدیر ISGAPS ( انجمن بین المللی جراحی زیبایی و ترمیمی ناحیه تناسلی ) می باشند. یکی از بهترین دوره های دانشگاهی ترمیمی دستگاه تناسلی در دنیا تحت عنوان دوره های ICIASS توسط ایشان در پاریس برگزار می شوند. ایشان از خانم دکتر لیلا خلیلی برای حضور در این دوره دعوت نموده اند که در نوامبر امسال برگزار خواهد شد .

pixel