گفتار ۹۱ ”قصه حکمت آموز بشری است“-نگاه به مقدرات خداوند

118
خوب و درست بودن عالم از کجا ناشی می شود؟
pixel