گفتار ۹۱ ”قصه حکمت آموز بشری است“-نگاه به مقدرات خداوند

70