شرک فقط پرستش چند خدا نیست!-استاد محمدجواد نوروزی نصرت

152
#شرک فقط پرستش چند خدا نیست❗️ قلبتو به کسی نده!
pixel