شانزدهمین جلسه عصر علوم انسانی - سیدمهدی اعتمادی فرد

464

نشست های عصر علوم انسانی در مدرسه تخصصی علوم انسانی شرف الدین. موضوع: نسبت دین و علوم اجتماعی معاصر. 7 آذر 1396