مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت

90

مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت در منطقه پاک تهران و عاری از ترافیک شــهری با قابلیت دسترســی آســان در سال 1391راه اندازی شــد و از آن تاریخ با توجه به ویژگی های منحصر به فرد میزبان بسیاری از رویدادهای مهم ملی و بین المللی بوده و این مســیر رو به رشــد با استقبال روز افزون مراکز، سازمان ها،انجمن ها، ارگان ها و بخش های دولتی و خصوصی ادامه دارد.