غریزه‌های کشنده- قاتلین بالفطره

48

قانون دنیای وحش این است: "بکش یا کشته شو". اما موجودات مختلف چگونه از پس انجام این کارهای وحشتناک بر می‌آیند؟

pixel