روش ظرفیت سازی در سازمان های بین المللی

53

تجربه های دکتر جواد حداد از مدل های ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته