داستان های یزد : نخل برداری

210
یک سازه ی سرو مانندِ مشبک کنار یکی از قدیمی ترین میدان های شهر، نماد نیاز و توسل نیازمندان، تابوت واره ای چوبی که با شال های مشکی و سبز، آیینه و چراغ آراسته شده. قدمت نخل #میدان امیرچخماق یزد از نخلِ #میدان بعثت این شهربیش تر است، اما عظمت این یکی بیش تر. سال هاست این دو نخل از جایشان تکان نخورده اند، اما همچنان شب عاشورا و شام غریبان این دو میدان مملوء از جمعیت می شوند و هزاران شمع گرداگردشان روشن می شود. مهسا رشتی پور Video: @travelshots.ir
pixel