ارزش بازار بورس 27 شهریور98

423

http://signalhaa.ir مقابسه بازار بورس در شهریور 98 نسبت به سال 86 و آذر ماه 92 .... مقایسه ارزش دلاری و محاسبه مقدار رشد بازار و پتانسیل های تداوم رشد...