نوشتن کلمات قرآنی روی بذر توسط هنرمند ترکیه ای

347
خلاقیت فوق العاده هنرمند ترکیه ای با نوشتن کلمات قرآنی بر روی بذر
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel