استحصال آب باران در جنوب استرالیا

205

ستحصال آب باران یكی از شاخص ترین تكنیک های مدیریت بهره برداری از آب باران برای مقابله با كم آبی می باشد كه در نقاط مشكل دار بسرعت در حال توسعه می باشد. www.wse-scu.ir