اجرای پرفورمنس - گالری شلمان

283
Perform performance with light and rhythm with the attitude of circulating the solar system around a single source. اجرای پرفورمنس با نور و طلق با نگرش گردش منظومه شمس به دور یک منبع واحد.
pixel