مدیریت ارتباط با مشتری - فصل پنجم - کشف مطلوبیت ها و نیازمندی های مشتری

39
فصل پنجم مدیریت ارتباط با مشتری فصل پنجم کشف مطلوبیت ها و نیازمندی های مشتری مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
pixel