آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

132

سخنرانی مهدی ذاكری مدیرعامل موسسه همشهری