خطبه غدیر بخش 1

1,363

بازخوانی خطبه نورانی غدیر (دبیرخانه غدیر تا مباهله)