«پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی»

219

ارائه آقای «داور درخشان» با موضوع «پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی» در نخستین دوره مسابقه ارائه های علمی کوتاه ایده پردازی با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» | اعضای گروه: «داور درخشان» - «وحید کدخدامرادی» - «کمال کدخدامرادی»