داستان پهلوانان - گوهرتراش

17,985

پهلوان پوریای ولی، با تیزهوشی و همکاری شاگردانش یاور، صفی و مفرد، در مقابل حیلۀ اسکندرخان، داروغۀ طماع شهر ایستادگی می کند.

لوحینه
لوحینه 310 دنبال کننده