آوانمای قرآنی انسان گل سرسبد موجودات

997

کلیپی درباره برتری انسان بر همه موجودات با توجه به آیه 70 سوره اسرا به همراه تفسیر آیه