وحدت و مقاومت

100

نماهنگی زیبا از حضور شیخ "اکرم الکعبی" دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء در سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران