فیلم:نخستین قسمت رو در رو، با مهندس عظیمی زاده شهردار یزد-خیابان قیام/15اسفند95

113
فیلم:نخستین قسمت از گفتگوی 4ساعته یزدفردا در قالب برنامه ،رو در رو، با مهندس عظیمی زاده شهردار یزد-خیابان قیام یزدفردا :نخستین قسمت از گفتگوی 4ساعته یزدفردا در قالب برنامه ،رو در رو، با مهندس عظیمی زاده شهردار یزد با اجرای مجری محبوب یزدی عباس گلرسان منتشر شد . تصاویر هوایی خیابان قیام یزد تهیه شده توسط گروه" رودر رو و بحث های جذاب در رابطه با خیابان قیام که توسط مهندس عظیمی زاده شهرداریزد پاسخ داده شده است تقدیم مخاطبان فردایی خواهد شد : http://yazdfarda.com/rodaros/rd/134555/
یزدفردا 6 دنبال کننده
pixel